‘หอค้า’ ส่งเสริมวิสาหกิจ กลุ่มโคเนื้อวากิว ‘สุรินทร์’

นายสมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  พร้อมนายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิว ต.สลัดได อ.เมืองสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิวให้มีความสมบูรณ์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มุ่งเน้นเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิต การตลาด และช่องทางจัดจำหน่ายที่เป็นอาหารปลอดภัยและมีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงส่งออกไปต่างประเทศ

นายสมบัติกล่าวว่า หอการค้าไทยมีโครงการหนึ่งหอจังหวัดหนึ่งสหกรณ์ หรือหนึ่งวิสาหกิจชุมชน สนใจช่วยพัฒนาวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิวแบบครบวงจรให้แข็งแรง หาผู้ซื้อ และพัฒนาให้มาตรฐาน เพื่อต่อรองราคา ให้ได้ราคาดี สร้างรายได้แก่เกษตรกร

นายมานพ แสงดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สลักได กล่าวว่า วิสาหกิจสามารถผลิตโควากิวได้คุณภาพ รวมทั้งต้นทางสามารถปลูกแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ เลี้ยงแม่พันธุ์ ผลิตลูก นอกจากนี้ ต่อยอดพัฒนาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน รวมทั้งนำชิ้นส่วนที่เหลือมาแปรรูปสินค้าหลายชนิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560