มข.เปิดพื้นที่เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายชุมชน มข. ว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งชุมชนภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนรอบข้าง
“มข.ตระหนักถึงการนำความรู้ข่าวสารมานำเสนอเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งพยายามเชื่อมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาล้วนเป็นบุตรหลานและต่างได้รับการปลูกฝังให้นำความรู้กลับไปช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ยกตัวอย่าง มข.ได้เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรม เปิดให้บริการสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพประชาชน และการกระจายข่าวสารผ่านช่องทางวิทยุ กระจายเสียง และให้ผู้นำชุมชนมาจัดรายการร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ให้นักศึกษาบุคลากรได้รับทราบความเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” อธิการบดี มข.กล่าว
ด้าน รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมานอกจากการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชนตนเองผ่านวิทยุกระจายเสียงแล้ว ยังมีกิจกรรมการนำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้นักเรียนในโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งสู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด