โรงเจ 2 แห่งเมืองจันท์ชูผักปลอดสาร

จันทบุรี – นายธนพล กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี เผยว่างานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัด ให้ความสำคัญกับการกินเจเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้าประกอบกับการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว การทำเกษตรกรรมมีทั้งสัตว์แมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันรักษาโรคพืช ผักที่ใช้ประกอบอาหารเจมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีได้ง่าย เป็นปัญหาสำคัญหนึ่งในการประกอบอาหารเจ

งานประเพณีถือศีลกินเจเริ่มวันที่ 19-28 ต.ค. มีโรงเจบ้วนเฮงเจตั้ว กับ โรงเจ เม่งหงีเจตั้ว 2 โรงเจใหญ่ ให้ความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเรื่อยมา ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ จึงได้ใช้พืชผักปลอดสารพิษปรุงอาหาร ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารเจ ฟรี วันละ 3 มื้อ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูก ประชาชนหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารพิษให้เพิ่มมากขึ้น สมกับเป็นเมืองเกษตรสีเขียว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560