พาณิชย์เปิดยื่นคำขอรับการจัดสรรนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง

พาณิชย์เปิดยื่นคำขอรับการจัดสรรนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความตกลงการเกษตรตามโควตา WTO ปี 2560 ปริมาณ 2.3แสนตัน

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดปริมาณเปิดตลาดและอัตราภาษีในและนอกโควตาสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค ตามพิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90.002 และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามพิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90.090 สำหรับปี 2560 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบเปิดตลาดเพื่อจัดสรรปริมาณนำเข้าในโควตาสินค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งระเบียบฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการจัดสรร เป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเองและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน

โดยผู้ประสงค์จะขอรับการจัดสรร สามารถยื่นแบบคำขอรับการจัดสรรได้ภายใน 15 วันทำการ ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ชั้น 13 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องนำหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการจัดสรร ได้แก่ 1) แบบคำขอรับการจัดสรรที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ 3) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นโรงงานที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ 5)หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) 6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

นายวันชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรโควตาฯ ให้ยื่นแบบคำขอรับการจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบคำขอรับการจัดสรรและหนังสือมอบอำนาจได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์