ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคม 14 จว.ใต้’ตก’ เหตุราคายางพารา-ปาล์มน้ำมันดิ่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยฯ จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 420 ตัวอย่าง ด้านภาวการณ์ทางสังคมในเดือน ต.ค.2560 เพื่อทำการวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของประชาชนในภาคใต้

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือน ต.ค. เปรียบเทียบ เดือน ก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปรับตัวลดลง จากเดือน ก.ย. ร้อยละ 48.04 เดือน ต.ค. ร้อยละ 45.20

ผศ.ดร.วิวัฒน์กล่าวว่า ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน ความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นลดลง ความกังวลจากรายได้ที่ลดลงในภาคเกษตร เนื่องจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ต.ค. และเป็นช่วงของการกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับประชาชน

ผศ.ดร.วิวัฒน์กล่าวว่า คาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการดำเนินชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 30.60 ฐานะการเงินดีขึ้น ร้อยละ 24.10 การแก้ปัญหายาเสพติดดีขึ้น ร้อยละ 30.50 และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น ร้อยละ 38.20

“ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุดคือ ราคาพืชผลทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมา ค่าครองชีพ ร้อยละ 22.50” ผศ.ดร.วิวัฒน์กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์