พณ.เปิดเว็บตลาดกลางออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตร-ไม่ผ่านคนกลาง

กรมการค้าภายใน เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตรให้รายย่อย ปั้นตลาดกลางทั่วประเทศสู่มาตรฐาน พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ออนไลน์ เชื่อมโยงเกษตรกรพบผู้บริโภคโดยตรง ก่อนยิงตรงกระจายสู่ภูมิภาคอาเซียน-ประเทศจีน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรถูกเอาเปรียบ ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เข้าไม่ถึงช่องทางการตลาดจึงส่งเสริมให้มีตลาดกลางสินค้าเกษตรของกรมการค้าภายใน พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นศูนย์กลางนำสินค้าเกษตรเข้ามาจำหน่าย ขณะที่ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค โดยเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย และเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านอีคอมเมิร์ต

“ตลาดกลางออนไลน์ จะช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าของตนเองได้มากกว่าการซื้อขายในรูปแบบเดิม ที่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอน ทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาได้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดเหมือนกับอดีต นอกจากนั้นยังเป็นเหมือนสื่อกลางสำหรับผู้ประกอบการพร้อมหารือและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เอกชนที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆ ขั้นตอนผ่านระบบการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็นกลไกพัฒนาการค้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ปัจจุบันตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมีทั้งสิ้น 80 แห่ง ใน 38 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 56 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 19 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ำ 4 แห่ง และตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง

กระจายอยู่ในภาคเหนือ 10 จังหวัด 32 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 27 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด 16 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 11 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 5 แห่ง

ภาคกลาง 16 จังหวัด 29 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 6 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 7 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ำ 4 แห่ง ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง ภาคใต้ 1 จังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 1 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 2 แห่ง โดยทั้งหมดเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้ว ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด