มทส. ปักธง 3 โครงการสู่มหา’ ลัยวิจัย ย้ำเต็มสูบ-หลังขึ้นอันดับ 4 ไทยมีผลงานเผยแพร่

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า การจัดอันดับของวารสารเนเจอร์ (Nature) ประจำปี 2017 ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดอันดับบทความวิจัยจากนักวิจัยทั่วโลกที่ได้รับการเผยแพร่ภายในเครือเนเจอร์ พับลิชชิ่ง นั้น ผลปรากฏว่า มทส. ได้รับการจัดเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีอันดับสูงขึ้นจากนี้ 2016 ที่อยู่อันดับที่ 5 ของประเทศ โดยการจัดอันดับครั้งนี้มีตัวชี้วัดแบ่งได้เป็น จำนวนบทความวิจัย ค่าความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และค่าความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยโดยให้ความสำคัญกับวารสารแตกต่างกัน และในภาพรวมนักวิจัยของ มทส. ได้รับการเผยแพร่บทความวิจัย จำนวน 20  เรื่องเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

“การที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวารสารระดับโลก ในระยะเวลาก่อตั้งเพียง 27 ปีที่ผ่านมา แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยยังคงมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย การสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโลก อาทิ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป ประเทศฝรั่งเศส สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง ประเทศจีน เป็นต้น และการกำหนดยุทธศาสต์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ที่จะสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประเทศต่อไป” รศ.ดร.วีระพงษ์กล่าว

อธิการบดี มทส.กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เตรียมผลักดันโครงการเร่งด่วน 3 โครงการ คือ การส่งเสริมให้มีนักวิจัยเต็มเวลา เพื่อยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างรูปแบบบริหารจัดการนักวิจัย, การจัดตั้งกองทุนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพ และการยกระดับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง การขับเคลื่อนทั้ง 3 โครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นการสร้างระบบนิเวศการวิจัยของมหาวิทยาลัย และจะมีส่วนอื่นๆ ที่จะสนับสนุนให้ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560