ดัชนีรายได้เกษตร 3 ไตรมาส

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานดัชนีรายได้เกษตรกร 3 ไตรมาส ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 155.34 เพิ่มขึ้น 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.50% ขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง 1.47% หากพิจารณาแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ส2559 เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

หากพิจารณารายสาขาพบว่า สาขาพืช ขยายตัว 7.4% โดยผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุด และเงาะ สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.3% ส่วนดัชนีรายได้เกษตรกร 3 ไตรมาส ที่ลดลงคือ สุกรและไก่ไข่ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 5.0% สาขาป่าไม้ ขยายตัว 2.2% และสาขาประมงหดตัว -3.2% เป็นผลจากกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มลดลง เกษตรกรชะลอการเลี้ยงเพราะฝนตก และมีการลดการลงลูกกุ้ง เพื่อควบคุมโรคระบาด ประกอบกับความต้องการตลาดสูงขึ้น

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 3.0-4.0% ปรับเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์เดิม 2.5-3.5% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงครึ่งปีขยายตัวในระดับสูง 10.3% และช่วงครึ่งหลังปี 2560 มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรก

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง แม้มีปัจจัยเสี่ยงด้านราคาอาจจะตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน แต่เทศกาลส่งท้ายปีจะมีการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น จะทำให้ความต้องการโดยเฉพาะออร์เดอร์สินค้าประมงช่วงท้ายปีจะสูงขึ้น หากวัตถุดิบขาดตลาด จะทำให้ราคาปรับสูงขึ้น เช่น สินค้า

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์