วว. ผนึกกำลังสมาคมเพื่อนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วว. ผนึกกำลังสมาคมเพื่อนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยองด้วย วทน.

ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวริทธิ์  นามวงษ์ อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาทาง วทน. และเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนมาบตาพุดสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุกและยั่งยืน  3.ส่งเสริมยกระดับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และ 4.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการ และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้

อนึ่ง สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากความร่วมมือในการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี  บริษัทบีแอลซีพีเพาเวอร์จำกัด  กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโกลว์ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และตรวจสอบดูแลกันเอง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน