พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และตรวจสอบสต๊อกอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าจะมีปริมาณ 12.47 ล้านตัน ใกล้เคียงกับ ปี 2557-2558 ซึ่งเมื่อเทียบกับ ปี 2559 อยู่ที่ 10.997 ล้านตัน เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 13.39 ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 17 พ.ย.60 ราคาผลปาล์มน้ำมัน (18%) กก.ละ 3.80 – 4.10 บาท และน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 20.75 – 21.00 บาท ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย (16 พ.ย.60) กก.ละ 21.32 บาท และสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จากการแจ้งตามประกาศ กกร. นับตั้งแต่เดือน พ.ค.60 สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือมีจำนวนมากกว่า 400,000 ตันCPO มาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดมีมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มี.ค.60 ปริมาณผลปาล์ม อยู่ที่ 1.11 ล้านตัน จนถึงปัจจุบัน ต.ค.60 อยู่ที่ 1.57 ล้านตัน ประกอบกับมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำปาล์มคุณภาพโดยการตัดปาล์มสุก เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้น จาก 15 – 16% เป็น 17 – 18% ทำให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับการนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนขอยืนยันว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยใกล้เคียงกับราคาน้ำมันปาล์มของมาเลเซียมากจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลักลอบนำเข้า อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้มีแนวทางการแก้ไข โดยขอความร่วมมือกรมธุรกิจพลังงาน ประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้สำรองไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้นซึ่งสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 1) อยู่ที่ 14.339 ล้านลิตร/13,479 ตันCPO ล่าสุด (15 ต.ค.60) อยู่ที่ 87.945 ล้านลิตร/82,668.30 ตันCPO และได้แจ้งปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือให้กระทรวงพลังงานได้พิจารณาให้โรงงานผลิตไฟฟ้า จ.กระบี่ นำน้ำมันปาล์มไปเป็นเชื้อเพลิง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 และได้เตรียมมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำไว้แล้ว แต่เนื่องจากผู้แทนเกษตรกรและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ต้องการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกตลาดปกติทำงาน จึงได้มอบหมายกรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบเพิ่มเติม ในช่วง 15-17 พ.ย.60 หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ให้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้านการตลาด โดยด่วนต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์