เกษตรกรสงขลาหนุนทางแก้ราคายางของ รบ. เตรียมยื่นหนังสือเสนอทางแก้ทั้งระบบเพิ่ม

จากมาตรการในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งเรื่องการลดพื้นที่ปลูก เพิ่มการใช้ยางในส่วนราชการ รวมถึงการชดเชยดอกร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบกิจการที่รับซื้อยางในประเทศ ที่ต้องการกู้เงิน หรือขอโอดี

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา กล่าวว่าเห็นด้วยกับมาตรการในการช่วยเหลือของรัฐ แม้จะยังเป็นมาตรการเดิม ๆ ซึ่งที่ผ่านมานั้นสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลาได้นำเสนอปัญหา และคิดว่ารัฐบาลทราบแล้ว ดังนั้นการส่งเสริมให้ชาวสวนยางลดพื้นที่ปลูก จะมีมาตรการในการรองรับอย่างไร จึงมองว่า ควรจะเปิดเวทีเสวนาวิกฤติยางพารา โดยการเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากทุกภาคส่วนมาคุยกันว่า ปัญหายางพาราทำอย่างไร และให้รัฐบาลประกาศชัดเจนว่า ทิศทางยางพาราของประเทศจะเป็นอย่างไร ลดพื้นที่ปลูกกี่เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมให้ปลูกอะไรบ้าง และเมื่อส่งเสริมปลูกพืชทดแทนแล้วก็ควรจะมีมาตรการรองรับ จนสุดห่วงโซ่ คือตั้งแต่การปลูก การมีโรงงานแปรรูปจนถึงการส่งขาย เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจและมองเห็นภาพในการปรับเปลี่ยนพืชอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ทางสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปลายเดือนธันวาคมนี้เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหางพาราทั้งระบบ รวมถึงการเสนอให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่อง ในการทำการเกษตร หรือ ให้จังหวัดสงขลาจัดการตนเองในภาคการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ที่มา : มติชนออนไลน์