มรภ.สงขลา เตรียมจัดอบรมไอทีนศ. ต่อยอดสู่อาชีพ

นายอำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สงขลา เปิดเผยว่า  มรภ.สงขลาเตรียมจัดอบรมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 12 รุ่น รวมกว่า 2,000 คน ระหว่างเดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนั้น ยังช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการงานอย่างมาก สำนักวิทยบริการฯ ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น

“ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , PowerPoint) และเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รู้จักเครื่องมือและการทำงานเว็บของเบราเซอร์ การตั้งค่าต่างๆ ในการทำงานของเว็บเบราเซอร์ การดาวน์โหลดข้อมูล การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google และเรียนรู้การใช้งาน Google  For Education ในการสร้างชั้นเรียน การกำหนดรายละเอียดของรายวิชาและผู้สอน การสร้างประกาศ การเพิ่มข้อมูลนักศึกษา การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา การมอบหมายงานให้นักนักศึกษา การแนบไฟล์เพื่อสั่งงาน และ การแก้ไข ลบ มอบหมายงาน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมจะช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ทั้งยังสอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุค 4.0 “นายอำนาจกล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์