‘พาณิชย์’เดินหน้าพัฒนาตลาดประชารัฐต้องชมปี’61เพิ่ม 77 แห่ง หวังเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กรมการค้าภายในได้ดำเนินส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการใช้กลไกตลาดชุมชน ซึ่งในปี 2561 กรมการค้าภายในจะเดินหน้าส่งเสริมให้มีตลาดประชารัฐต้องชมเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดตลาดประชารัฐต้องชม เพิ่มอีกจำนวน 77 แห่ง จากปัจจุบัน 158 แห่ง พร้อมทั้ง พัฒนาตลาดเดิมโดยจะยกระดับตลาดให้ดีขึ้น

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการตลาดต้องชมในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้ส่งเสริมให้มีตลาดต้องชมแล้ว 158 แห่งทั่วประเทศ สามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดที่มีอยู่ 19,420 แผงค้า คิดเป็นการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นประมาณกว่า 230 ล้านบาท/เดือน หากสิ้นปี 2561 มีตลาดประชารัฐต้องชมเพิ่มเป็น 235 แห่ง จะสามารถเพิ่มจำนวนร้านค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก

นอกจากนี้ ในปี 2561 กรมการค้าภายในจะดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดเกรดตลาดชุมชน ตามหลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ สินค้า การประกอบการค้า ความพร้อมของตลาด และลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นของตลาดซึ่งจากตลาดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเสนอมา คัดเลือกตลาดเป้าหมายที่จะพัฒนามีที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มาให้คำปรึกษาและเข้าไปแนะนำการปรับปรุงพัฒนาตลาดและผู้ประกอบการตลาดให้เป็นต้นแบบแก่ตลาดอื่นๆ เสริมสร้างความรู้ผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดต้องชม รวมทั้ง จะประชาสัมพันธ์ และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดต้องชม เพื่อให้ตลาดต้องชมเป็นที่รู้จักมีผู้เที่ยวชมและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ตลาดประชารัฐต้องชมมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “ตลาดต้องชม” จัดตั้งขึ้นส่งเสริมเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ชาติพันธุ์ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบตลาดต้องชม จะมีทั้งที่เป็นตลาดในชุมชนที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว ตลาดริมน้ำ ถนนคนเดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐในการส่งเสริมตลาดชุมชน โดยการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่ในตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการค้าขายและเพิ่มรายได้ในตลาดประชารัฐ ซึ่งมี “ตลาดประชารัฐต้องชม” เป็นหนึ่งในโครงการฯ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ