นักวิชาการเผยมหา’ลัยทยอยปิดตัว ปี’63 เหลือไม่เกิน 120 แห่ง มสด.ปิดแล้ว 36 หลักสูตร เหตุไม่มีคนเรียน

นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า การเลือกเรียนของเด็กในปัจจุบัน สาขาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ยังเป็นด้วยเลือกหลัก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นตัวกำหนดอาชีพ และกำลังแรงงานในแต่ละสาขา ก็มีส่วนสำคัญ ส่งผลให้การเรียนตามแฟชั่นลดลง โดยเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีเด็กเลือกเรียนน้อยลงอย่างมาก ขณะที่สาขาธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด ถ้าไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ หรือดิจิทัล เอาตัวรอดได้ยากในยุคปัจจุบัน เห็นได้ชัดจากการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบแรก พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ของมสด. พบว่าบางสาขาไม่มีเด็กเลือกสมัคร บางสาขามีเด็กเลือกเรียนเพียง 4-5 คน ขณะที่สาขาที่มีคนสมัครจำนวนมาก คือ สาขาพยาบาลศาสตร์ อาหาร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

“มหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัว โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรที่จะต้องมีความทันสมัย ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายปีที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นใหม่จำนวนมากกว่า 200 แห่ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปิดไปแล้วจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ปัจจุบันเหลือมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ 150 แห่ง ซึ่งเคยมีการทำนายว่า ปี 2563 มหาวิทยาลัยจะปิดตัวลงอีก และจะเหลือมหาวิทยาลัยทั้งระบบอยู่ไม่เกิน 120 แห่ง ในจำนวนที่เหลือแต่ละแห่งจะทยอยปิดคณะ/สาขาลงอีกจำนวนมาก อย่างของมสด.เอง ที่ผ่านมาเปิดสอนทั้งหมด 60 สาขา ปัจจุบันปิดไปแล้วกว่า 36 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขานิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ เหตุผลเพราะไม่มีคนเลือกเรียน ล้าสมัย อย่างมสด. สาขาครุศาสตร์ เหลือเฉพาะสาขาปฐมวัย และประถมศึกษา และเน้นสอนในหลักสูตรคู่ขนานมากขึ้น เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รอบด้าน เพราะอนาคตการเรียนเพียงศาสตร์เดียวไม่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคต” นายสุขุมกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์