วช.เชิญชวนร่วมงานวิจัยและนวัตกรรมงานวันนักประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนสัมผัสโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น พร้อมเรียนรู้จากกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจหลายเวที ภายในงานวันนักประดิษฐ์ ลงทะเบียนก่อน 18 มกราคมนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดกิจกรรมทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์การจดทะเบียนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันชัยพัฒนา”แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก โดยปีนี้ วช.ร่วมกับเครือข่ายเปิดเวทีต้อนรับนักประดิษฐ์และผู้สนใจร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ รวมถึงความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวันนักประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ระดับเยาวชน การบรรยาย/ประชุมเสวนาด้านการประดิษฐ์ เช่น นวัตกรรมเครื่องถมดำปราศจากตะกั่วมุ่งพัฒนาก้าวสู่สากล การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดนใจ/กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง การขับเคลื่อนแนวคิดสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานบนเวทีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลิกโลก รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้นหลายเรื่องที่น่าสนใจ อย่างเช่น การอบรมการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง การอบรมอากาศยานอัจริยะ : Smart Drone เป็นต้น

เลขาธิการ วช. เชื่อว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนเมื่อเข้าร่วมงานและรับการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับแรงบันดาลใจและเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ถือเป็นเวทีระดับชาติให้นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักวิจัย นำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชน และเกิดการขยายผลต่อยอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 20 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมและประชุม/เสวนาได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th กรณีสนใจฝึกอบรมส่งแบบตอบรับทางโทรสารที่ หมายเลข 0 2579 2288 ภายในวันที่ 18 มกราคมนี้ กรณีเข้าร่วมประชุมเสวนา ลงทะเบียนผ่าน http//rlc.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น