ก.มหาดไทย เผย 3 ยุทธศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจบึงกาฬ สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี

เมื่อเวลา 17.00 น. มีพิธีเปิดงานวันยางพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

นายสุธีกล่าวว่า ผมในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจที่มีโอกาสเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ว่าฯ ทำให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานอย่างชัดเจน

“ผมขอเรียนด้วยความเคารพว่า ขอชื่นชม ขอแสดงความชมเชยในการจัดงานครั้งนี้หลายประการคือ 1. เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร. 10 ซึ่งผู้จัดงานได้จัดนิทรรศการ และแสดง ตรงนี้สแดงให้เห็นว่าพี่น้องชาวบึงกาฬมีความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์ 2.ถึงแม้ว่าจะได้สถาปนาเป็นจังหวัดที่ 20 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 76 ของภูมิภาคของประเทศไทย ไม่นับรวมกรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานวันยางพาราฯของบึงกาฬเป็นครั้งที่ 6 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 3.คณะกรรมการจัดงาน มีความรักสามัคคี ทำงานเชิงประชารัฐขอทุกภาคส่วน ช่วยดำเนินการ และฯพณฯท่านช่วยส่งเสริม ถือว่าอนาคตข้างหน้า จ.บึงกาฬ จะเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก้าวหน้าเชิงของการทำยางพารา และพืชเศรษฐกิจตัวอื่นได้อย่างมั่นคง” 4.สิ่งที่เห็นมากขึ้นคือ แม้บึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายด้านที่น่าสนใจ และการจัดงานอย่างนี้ ในอนาคต จ.บึงกาฬ จะเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มภาคอีสานตอนบนอันประกอบด้วย 5 จังหวัด จะเป็นจังหวัดที่มีเสถียรภาพหลายด้าน และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่น 5. ณ วันนี้บึงกาฬมีการดำเนินงานเชิงประชารัฐ ไม่ว่าจะเรื่องโอท็อป การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เห็นได้ว่ารายได้ต่อหัวต่อคนสูงขึ้นมากในระดับที่น่าพอใจ ถ้าเรามีการดำเนินการในเชิงประชารัฐ ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้ารายได้ต่อหัวจะมากขึ้นผมย้ำว่าทั้ง 8 อำเภอ หมายรวมถึงพี่น้องในจังหวัด“

นายสุธีกล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ขอชื่นชม เนื่องจากเรามีการจัดงานกาชาดร่วมด้วย ต้องขอบคุณเหล่าทีมงานกาชาด และผู้มีส่วนเกียวข้องที่สามารถดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยดูแลพี่น้องประชาชน ที่เขามาขอรับบริการของเหล่ากาขาด ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์

“ผมเองนั้น ในฐานะที่เคยเป็นข้าราชการประจำ ขอกราบเรียนว่าในข้อเสนอแนะบางเรื่อง ประการแรก ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้รับงบประมาณลงมา ถ้าเราสามารถทำยุทธศาสตร์ได้ชัดเจน งบประมาณจะลงมาตามนี้ ทำให้สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาได้” นายสุธีกล่าวว่า ส่วนที่สอง บึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ สิ่งที่ต้องช่วยดูแลต่อคือการผังเมือง ถ้าดีแล้ว ในอนาคตจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบึงกาฬในการพัฒนาประเทศจากภูมิทัศน์ที่สวยงาม เช่น ในประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาเป็นพันธมิตร ส่วนที่สามที่ขอแสดงความชื่นชมมากคือการทำการตลาดจริงอยู่ที่วันนี้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะยางพาราของเรานั้นมีมูลค่า
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันยางพาราฯ ว่า งานวันยางพาราปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อจังหวัด เพราะจะเป็นการยกระดับศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบึงกาฬที่ปลูกยางพารา แม้ว่าขณะนี้เกษตรกรผู้ผลิตยาง กำลังประสบปัญหาในเรื่องราคาผันผวน

“สำหรับการจัดงานครั้งนี้มียุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ยกระดับการจัดงานเป็นมหกรรมที่มีความสำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2.พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการประกอบอาชีพ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 3.ตอกย้ำว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสานที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ศูนย์กลางการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรม”

นายพิสุทธิ์ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬมีศักยภาพหลายด้าน ด้านเศรษฐกิจคือเรื่องการพัฒนายางพารา มุ่งเน้นการแปรรูป เช่น การตั้งโรงงานผลิตหมอนยางพารา และกำลังจะพัฒนาสู่ที่นอนยางพารา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ในเรื่องเมืองการค้าชายแดนในปี 62 จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ซึ่งจะเอื้อต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต

“นอกจากนี้จังหวัดยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และพร้อมจะผลักดันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการสร้างสนามบินประจำจังหวัดในอนาคตด้วย” นายพิสุทธิ์ ทิ้งท้าย