กยท. วอนหยุดกระพือกระแสข่าวซ้ำซ้อน ปม นศ. ลาออก เพราะราคายางตก

การยางแห่งประเทศไทยชี้แจงประเด็นการปั่นกระแสข่าว ปมนักศึกษาลาออกเนื่องจากปัญหาราคายาง ชี้ กยท. มีกองทุนพัฒนายางพารา 49 (5) สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถกู้ยืมเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานได้ วอนหยุดสร้างกระแสด้านลบ กระทบจิตใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งกองทุนที่เรียกว่า กองทุนพัฒนายางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระทำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะมาตรา 49 (5) การจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เช่น การขอรับความช่วยเหลือกรณีสวนยางประสบภัย การขอรับเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต และการขอเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณี มีผู้เข้าใจผิดคลาดเคลื่อน จากกระแสข่าวนักศึกษาลาออกเพราะประสบปัญหาด้านราคายาง ซึ่งเป็นกระแสะข่าวเมื่อต้นปี 2559 ซึ่ง กยท. ได้ทำการชี้แจงไปแล้ว รวมถึงได้เสนอข้อมูลการเข้ารับความช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติ กยท. ตามมาตราต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร รับทราบและเข้าถึงเงินทุนดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการหยิบเอากระแสเดิมๆ มาปลุกปั่นใหม่ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

“สิ่งที่ควรทำคือการร่วมมือกันในการสร้างความมั่นคงให้กับวงการยางพาราไทย เช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ซึ่งจะช่วยยกคุณภาพชีวิต และระดับจิตใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มีขวัญและกำลังใจมากยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการ กล่าวทิ้งท้าย