ปีนี้ข้าวราคาดี-น้ำท่ามาก เกษตรฯ หวั่นทำนาปรังกินเป้า 8 ล้านไร่ สั่งเช็กสถานการณ์ผลผลิตข้าว

นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดถึง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวเร่งตรวจสอบแนวโน้มการปลูกข้าวนาปรังปี 2560/61 เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชนบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางว่าในปี 2560 ข้าวมีราคาดีกว่าปีก่อนๆ ประกอบกับมีปริมาณน้ำท่ามากขึ้นกว่าปีก่อน

ส่งผลให้ชาวนามีแนวโน้มจะหันมาทำนานอกฤดู หรือนาปรัง มากขึ้นกว่าเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ พยายามจำกัดการทำนาปรังปี 2560/61 ให้อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 8 ล้านไร่ โดยได้มีการรณรงค์ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายของกรมส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนาที่ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ทดแทนการทำนานาปรัง ภายในเงื่อนไขที่ชาวนาจะได้รับเงินค่าปัจจัยการปลูกพืชดังกล่าวเฉลี่ยไร่ละประมาณ 1,000-2,000 บาท

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวโน้มการทำนานอกฤดูดังกล่าวและเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯและอธิบดีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. สั่งการให้จังหวัดพื้นที่ปลูกข้าว เรียกประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอตลอดจนเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าชาวนามีแนวโน้มจะทำนานอกฤดูมากน้อยจำนวนเท่าไหร่เพียงใด

2. ขอให้ตรวจสอบว่าชาวนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอื่นๆ แทนการทำนานอกฤดูและรับค่าชดเชยหรือค่าปัจจัยการผลิตไปแล้ว ได้ทำตามสัญญาหรือไม่ หากไม่ปฎิบัติตามสัญญาให้ระงับการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย 3. ให้เร่งรัดและเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการงดการทำนานอกฤดูให้กว้างขวาง ทั้งนี้ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เข้าพบรายงานสถานการณ์การทำนานอกฤดูให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกระยะพร้อมทั้งประสานงานกับปลัดจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่ หรือ ศพก. ในการระดมกำลังแก้ไขปัญหาการทำนานอกฤดูด้วย

4. มาตรการอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมกับพื้นที่ 5. ในส่วนกลางขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรมทุกกรมได้ไปตรวจราชการพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การทำนานอกฤดูในแต่ละจังหวัดแล้วรายงานกระทรวงทุกระยะเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวนอกฤดูไว้ด้วย และ 6. ให้คกก. พัฒนาการเกษตรฯจังหวัดประสานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและบริษัทประชารัฐรวมทั้งภาคเอกชนถึงความต้องการผลผลิตพืชหลังนา แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เกษตรจังหวัด/อำเภอเพื่อสร้างความั่นใจให้ชาวนาว่าเมื่อผลผลิตพืชหลังนาออกมาจะมีตลาดรับซื้อด้วย

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์