กรมทางหลวงพัฒนาทางถนนสาย อ.สะเมิง-บ.วัดจันทร์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

กรมทางหลวงพัฒนาทางถนนสาย อ.สะเมิง-บ.วัดจันทร์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ รับคนเที่ยวงานสตรอว์เบอร์รีสะเมิง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และศูนย์สร้างทางลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1349 สาย อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอสะเมิงถึงอำเภอกัลยาณิวัฒนา (วัดจันทร์) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

เป็นเส้นทางตัดผ่านป่าสนและป่าเบญจพรรณ มีสภาพเป็นทางลาดยางมาตรฐานต่ำและทางลูกรังยาวต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงได้เล็งเห็นความสำคัญโดยก่อสร้างทางเป็นทางมาตรฐาน 2 ช่องจราจรไป-กลับ ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จตลอดสาย ในปี 2560

สำหรับเส้นทางดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนระหว่างอำเภอสะเมิงไปยังอำเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้งสามารถใช้เส้นทางไปยังอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามผ่านธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ของป่าสนและชนเผ่ากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการจัดงานสตรอว์เบอร์รีสะเมิง ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง โดยประชาชนผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1349 สาย อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ไปยังสถานที่จัดงานชมสวนสตรอว์เบอร์รีที่อำเภอสะเมิงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์