ประจวบฯ ตั้งเป้า 26 แห่ง หน่วยงานรัฐไร้ถังขยะ

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสำนักงานไร้ถังขยะของส่วนราชการ 26 แห่ง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จ.) ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินสำนักงานไร้ถังขยะและเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“หลังจากนี้หน่วยงานราชการต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทางหลักการชุมชนไร้ถังขยะ ตามแนวทางของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสำนักงานส่วนราชการให้มีปริมาณลดลงร้อยละ 50 หรือมีสภาพแวดล้อมของพื้นที่สำนักงานต้องไม่มีถังขยะ เนื่องจากที่ผ่านมา ทส.จ.ได้ดำเนินการขยายผลแนวคิดชุมชนไร้ถังขยะในโรงเรียน 48 แห่ง และชุมชนอีก 57 แห่ง ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ” นายพงษ์พันธ์ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน