กระทรวงเกษตรฯผนึกกำลัง ปั้นทีมคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ปั้น Young Creative Sharing คัดข้าราชการรุ่นใหม่ 10 หน่วยงาน ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม เพื่อร่วมกันคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ก่อเกิดประโยชน์ต่อการปฏิรูปภาคการเกษตร ภายใต้ศาสตร์ของพระราชา กรมส่งเสริมสหกรณ์รับลูกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ได้มาทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนโยบายในการสร้างการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบให้สัมฤทธิผล ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน  มีใจพร้อมทุ่มเท และสามารถทำงานเป็นทีมได้ และนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้กับการทำงานและการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร

“คนรุ่นใหม่ ไทยนิยม คือ คนที่มีความคิดแบบใหม่ ที่ต้องการเห็นความเป็นไทยนิยมที่สร้างสรรค์และแบ่งปันเกื้อกูลกัน  แทนที่จะแข่งขันกันอย่างเดียวโดยไม่เหลียวมองสังคม คนกลุ่มนี้จะเป็นความหวังในการสร้างอนาคตของกระทรวงเกษตรฯไปพร้อมกับกับคนรุ่นเก่า โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทผู้บริหารของหน่วยงานเสียใหม่ แทนที่จะเป็นคนกำหนดกติกาหรือเป้าหมาย ก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ โดยใช้จุดเด่นของตัวเองที่ผ่านประสบการณ์การทำงานมานาน  เห็นอะไรมามาก ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์และความเป็นมา บทเรียนความผิดพลาดมาแนะนำหรือคอยประคองให้คนรุ่นใหม่ได้เดินไป เพราะอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก จะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี จากการสื่อสารออนไลน์ จากวิธีคิดวิธีทำใหม่ๆ จากผลกระทบของภัยธรรมชาติ คนรุ่นนี้จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้นำและพัฒนาประเทศชาติต่อไป กระบวนการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืนนี้ จะเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาให้เหมาะกับโลกยุคนี้เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ให้ทุกกลุ่มเห็นคุณค่าของแต่ละกลุ่ม แล้วรับฟังกันเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีการจัดอย่างต่อเนื่อง ไม่จบแค่ครั้งนี้ ครั้งต่อไปเราจะพาทีมคนรุ่นใหม่ ไทยนิยมนี้ลงพื้นที่จริง ไปลงมือทำจริง ไปทำงานร่วมกับเกษตรกร ร่วมกับภาคเอกชน ร่วมกับสื่อ เอาข้อมูลจริงมาแก้ไขปัญหาร่วมกันจากนั้นจะขยายผลจาก 100 คนนี้ไปเป็นพันเป็นหมื่นคน” นายวิวัฒน์ กล่าว

โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน หรือการสร้าง Young Creative Sharing เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายไทยนิยมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  โดยเริ่มจากหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก่อนขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและทำงานแบบ  บูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดกิจกรรมของโครงการนี้  วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) เป็นการ Kick Off ก้าวแรกของโครงการ โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 100 คน จาก 10 หน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ในระยะต่อไปจะเป็นการเจาะสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารกระทรวง และผู้บริหารประเทศ เพื่อนำมาสังเคราะห์ให้เห็นภาพความท้าทายและอนาคตของประเทศได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การมองภาพเกษตรไทยในเวทีโลกได้แม่นยำ สะท้อนมาสู่ภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนาคตว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร และท้ายที่สุดจะพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการโดยการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในทุกโครงการ โดยเฉพาะ  “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ที่มีเป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการเกษตรของคนไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น”

โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่สามารถเป็นฐานของการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานได้ นอกจากนั้นยังพัฒนาการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสามารถสร้างการปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันในมิติของคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน