ครม.ไฟเขียวงบ 906 ล้าน ให้ธ.ก.ส. ชดเชยโครงการชะลอขายข้าวปี’58/59

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2558/59 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 906.82 ล้านบาท โดยขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร(สหกรณ์ฯ) รวม 74,497 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 514,140.14 ตัน สินเชื่อ 6,749.48 ล้านบาท มีเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ชำระหนี้และขอไถ่ถอนข้าวเปลือก จำนวน 45,870 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 293,792.91 ตัน สินเชื่อ 3,856.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีข้าวเปลือกคงเหลือที่จะต้องดำเนินโครงการระบายข้าวเปลือก ปริมาณ 208,578.58 ตัน เกษตรกรและสหกรณ์ฯ รวม 26,585 รายสินเชื่อ 2,760.32 ล้านบาท ซึ่งจากการระบายข้าวเปลือกขายได้ 1,853.50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 ชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว เมื่อครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ หากราคาตลาดของข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาให้สินเชื่อ ให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการระบายข้าวเปลือกที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ หากเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการฯ ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับภาระเองทั้งหมด

ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์เสนอขอทบทวนมติครม. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 ซึ่งครม. มีมติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 เห็นชอบให้คลัง รับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการโดยไม่ทำสัญญาในลักษณะที่ก่อให้เกิดภาระต่อเกษตรกร และมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพณิชย์ พิจารณากำหนดมาตรการในการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการฯ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 เห็นชอบการเสนอขอให้รัฐบาลชดเชยภาระส่วนต่างราคาข้าวเปลือกระหว่างราคาที่จ่ายเงินกู้ในโครงการฯ และราคาที่ขายได้จากการระบายข้าวเปลือกของโครงการฯ จำนวน 906.82 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. หารือวิธีการจ่ายเงินชดเชยกับกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เพื่อนำเสนอครม.พิจารณาต่อไป

สำนักงบประมาณได้เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาชดเชยภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการฯ โดยหักภาวะขาดทุนดังกล่าวจากเงินนำส่งคลังของ ธ.ก.ส. ซึ่งคลังมีความเห็นว่า ควรให้รัฐบาลชดเชยภาระดังกล่าว ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติเหมือนที่เคยดำเนินการมาเช่น ปีงบประมาณ 2561 ธ.ก.ส. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 จำนวน 32.71 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการชดเชยภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการฯ ให้ ธ.ก.ส. จำนวน 906.82 ล้านบาท ตามมติ นบข. ที่เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 และเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 โดยให้ ธ.ก.ส.ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปเหตุผลประกอบการพิจารณาความเห็นของ กษ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ให้ ธ.ก.ส. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์