เกษตรฯ ขอ 2 แสนล้าน งบ 62

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า งบประมาณปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอตั้งงบรวม 213,386 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1. กลุ่มงบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 26,969 ล้านบาท 2. กลุ่มงบรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน ประกอบด้วยแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆ 37,581 ล้านบาท 3. กลุ่มงบรายจ่ายบูรณาการ 117,873 ล้านบาท 4. กลุ่มงบรายจ่ายพื้นที่ พัฒนาระดับภาค 30,961 ล้านบาท

โดยมีกระทรวงเกี่ยวข้อง 11 แห่ง แผนบูรณาการ ส่วนใหญ่เป็นแผนบริหารจัดการน้ำ แผนพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และแผนงานการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับแผนพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สศก.เป็นเจ้าภาพ เสนอของบ 20,365 ล้านบาท

ตั้ง 2 เป้าหมายหลัก 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้น 5 สินค้า (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) + 4 plus (สับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมง) 2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561