ผนึกขับเคลื่อนเขตศก.พิเศษ “อบจ.สงขลา”

ลุยถกโลจิสติกส์ “ทม.สะเดา” บูมแหล่งท่องเที่ยว

ที่โรงแรม เอ็มบีไอ.รีสอร์ท ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา มีประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมประมาณ 300 คน

นายอับดลรอหมาน เผยว่า เนื่องจากด่านชายแดนด้าน อำเภอสะเดา มีคมนาคมแออัด มีรถขนส่งสินค้าจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวปีละ 7 ล้านคน ด่านชายแดนสะเดาถือเป็นด่านการค้าทางบกที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงสุดของประเทศไทยมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท และจากศักยภาพด้านการค้าผ่านแดนของศุลกากรสะเดา ส่งผลให้รัฐบาลกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการจราจรที่แออัด

“อบจ.สงขลาได้เล็งเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการค้าและการท่องเที่ยว บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา โดยจ้างบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินงานศึกษาออกแบบ โครงการศูนย์คมนาคมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา ด้วยงบประมาณ 539.3 ล้านบาท ในเนื้อที่ 126 ไร่ เป็นศูนย์กลางคมนาคมรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนชายแดน ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น”

ส่วนที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สนามกีฬากลางเทศบาลเมือง (ทม.) สะเดา จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยวสะเดาสร้างสรรค์ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” มี นายสุเมธ ศศิธร นายก ทม.สะเดา กล่าวรายงานสรุปได้ว่า ทม.สะเดาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางเข้ามาเที่ยวแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ทม.สะเดา มีแหล่งท่องเที่ยวมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น ได้แก่ พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ ป่าเขาเล่ ทะเลหมอก แต่ยังไม่รู้จักแพร่หลายเท่าที่ควร ทม.สะเดา จึงจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเมืองสะเดา ช่วยสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเยือนเมืองสะเดา สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจจากท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

ขณะที่นายขจรศักดิ์ กล่าวว่า งาน “ท่องเที่ยวสะเดาสร้างสรรค์ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม พัฒนาระบบการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่และเชื่อมโยงสู่อาเซียน จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของ อำเภอสะเดา และจังหวัดสงขลามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน