อพท.รุกสร้างองค์ความรู้ ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อ จ.เลย ชูจุดขายวิถีชีวิต-วัฒนธรรม

อพท.เลยรุกสร้างองค์ความรู้ชุมชน ส่งเสริมท่องเที่ยวยั่งยืน นำร่องพัฒนาชุมชนบ้านนาอ้อ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม : บ้านเก่าเล่าเรื่องนาอ้อ เนรมิตหุ่นฟางกลางทุ่งนาช่วยปลุกกระแส สร้างจุดชายและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.เปิดเผยว่า อพท.ได้พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภายในแนวคิด “บ้านเก่าเล่าเรื่องคนนาอ้อ” เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชืื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ อพท.ได้เข้าไปพัฒนาชุมชนบ้านนาอ้อ ด้วยการให้องค์ความรู้สอนให้ชุมชนรู้จักเป็นเจ้าบ้านและการนำเสนอบริการทางการท่องเที่ยว โดยในเบื้องต้นยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนนาอ้อ ด้วยการสร้างจุดขายอย่างประติมากรรมหุ่นฟาง เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ๆ และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้รู้จักและเดินทางเข้ามาสัมผัสเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

สำหรับชุมชนนาอ้อเป็นชุมชนเก่าแก่ เห็นได้จากที่ตำบลนาอ้อแห่งนี้มีโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์มากมาย เช่น วัดศรีจันทร์ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย มีส้วมฝรั่งเศส ซึ่งสื่อถึงเรื่องราววีรกรรมของชาวนาอ้อในสมัยที่ฝรั่งเศสบุกเพื่อชิงดินแดนประเทศไทย นอกจากนี้ ในพื้นที่ชุมชนนาอ้อ ยังเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าที่มีประวัติความเป้นมายาวนาน มีคุณค่า ซึ่งคู่ควรแก่การอนุรักษ์หวงแหน มีศาลเจ้าปู่คำแดง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาอ้อเคารพนับถือ เป็นต้น

แม้ชุมชนนาอ้อจะเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเลย อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน และมีประวัติศาสตร์มากมาย แต่ยังขาดเรื่องการนำเสนอ จึงเป็นภารกิจหน้าที่ของ อพท.ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง สำหรับการสร้างประติมากรรมหุ่นฟางทั้งหมด จำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย ช้าง ปลาแม่น้ำโขง หุ่นฟางชาวชุมชนนาอ้อ น้องพาเพลิน (mascot ของ อพท.) ค่างแว่นถิ่นเหนือแห่งวัดถ้ำผาปู่และพญานาค เพื่อให้เป็นจุดชายในช่วงแรกของการเปิดตัวชุมชนบ้านนาอ้อให้เป็นที่รูื้จัก โดยหุ่นฟางนี้จะตั้งอยู่เพียง 4 เดือน ระหว่าง มกราคม ถึงเมษายน 2561 เมื่อนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้ามาได้รู้จักและได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย

“แนวคิดการนำกองฟางที่เหลือทิ้งจากการทำนามาสร้างเป็นหุ่นฟาง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มมูลค่าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านนาอ้อเพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นด้วย” นายธรรมนูญกล่าว

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์