กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือ 7 หน่วยงาน บูรณาการสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับ 7 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิกเครือข่ายผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ทั้งการจัดทำบัญชีด้วยมือและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี และผลักดันด้านบุคลากรให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชี รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำบัญชี และงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้”

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของสหกรณ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่ได้จัดจ้างผู้ทำบัญชีหรือมอบหมายให้มีผู้ทำบัญชี หรือมอบหมายกรรมการจัดทำบัญชี แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ทำให้มีสหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์และไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบบัญชีได้

ดังนั้น ทั้ง 7 หน่วยงาน จึงได้ประสานความร่วมมือให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ได้จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้โดยใช้พื้นที่ทำการสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง การอบรมพัฒนา และชุมนุมสหกรณ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีสหกรณ์

ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกำหนดหลักสูตรการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ และระบบการควบคุมภายใน ให้การสนับสนุนด้านวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิกเครือข่ายผู้ทำบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ทำบัญชีสหกรณ์ทั้งการจัดทำบัญชีด้วยมือและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี

และผลักดันด้านบุคลากรให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชีรวมถึงกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนับสนุนและสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชี ปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานได้ รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว