สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “โครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย” ณ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ว่า จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการประมงที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก และนำไปสู่ปัญหาในด้านต่างๆ ตามมาหลายประการ เช่น สหภาพยุโรป (EU) กลุ่มประเทศคู่ค้าสินค้าประมงที่สำคัญของไทย มองว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสม เป็นการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal unreported and Unregulated Fishisg : IUU Fishing) มีการกดขี่ใช้แรงงานและค้ามนุษย์ (Slavery at Sea/Trafficking in Person) ซึ่งส่งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และจะยังคงถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากประเทศคู่ค้าเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าจับตามองต่อไป (Tier 2 watch list) เป็นต้น สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหารือแนวทางจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย ตามคำสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 14/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย โดยมีหน้าที่รวบรวม สรุปข้อมูลต่างๆ กำหนดแนวทางจัดตั้งและดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมง และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเผยแพร่ขยายผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทยในพื้นที่ต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยเมื่อ วันที่ 27 พ.ย. 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ณ จ.สงขลา ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านแรงงานประมง ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ตามมาจากการขาดแรงงานในปัจจุบัน และได้มีข้อสั่งการเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีให้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1108/6457 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560

นายสิทธิพร กล่าวต่อไปว่า ในระหว่างรอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ในคราวประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ได้มีมติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC), กรมประมง, สมาคมประมงแห่งประเทศไทย, กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, สำนักงานกิจการความมั่นคง และ กรมยุทธการทหารเรือ จัดทำโครงการนำร่อง “ฝึกลูกเรือประมงไทย” จำนวน 15 คน ในระหว่าง วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ.สมุทรปราการ และฝึกภาคปฏิบัติ ณ ท่าเทียบเรือแพปลาชาญวัฒนา 1 อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โครงการนี้เป็นการนำร่องการพัฒนาแรงงานไทยตามหลักสูตรระยะสั้น ที่คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่าสามารถที่จะสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการประมงไทย และลดการขาดแคลนแรงงานและการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในภาคการประมง มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของแรงงาน โดยพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพ ความรู้ ความชำนาญในการทำประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการดำเนินงาน ในประเด็นต่างๆ และเมื่อจบโครงการสมาคมประมงแห่งประเทศไทยจะรับเข้าทำงาน โดยมีค่าตอบแทน วันละ 500 บาท รวมทั้งสวัสดิการที่จูงใจ ซึ่งจะสรุปผลโครงการเสนอให้รัฐบาลขยายผลต่อไป