เกษตรฯ ถกทูตนานาชาติ ดันส่งออกสินค้าไทย

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง อนุญาตให้เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐไนจีเรีย สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐเปรู เข้าพบและหารือด้านความร่วมมือทางการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตทั้ง 3 ประเทศ โดย กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านวิชาการในด้านต่างๆ อันจะส่งผลอันดีต่อการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันในอนาคต

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ได้หยิบยกหารือ ประกอบด้วย 1. ประเทศไทยสนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวแก่สาธารณรัฐไนจีเรีย ซึ่งประเทศไทยขอให้ไนจีเรียส่งข้อเสนอโครงการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA)

นอกจากนี้ ประเทศไทยหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดสินค้าสัตว์ปีกจากไทยไปไนจีเรีย เนื่องจากเมีโอกาสในการนำเข้า มีประชากรมุสลิมร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด (180 ล้านคน) และไทยมีสินค้าฮาลาลที่ได้มาตรฐานสากล 2. เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรป แสดงความชื่นชมในความร่วมมือระหว่างอียู และกรมปศุสัตว์ ในคณะทำงานอย่างไม่เป็นทางการ (informal contact group) ติดตามประเด็นเร่งด่วนด้านสุขอนามัยและพืชเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ อียู ยังชื่นชมการทำงาน ในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ของไทย

  1. 3. กระทรวงเกษตรฯ แจ้งความคืบหน้าของการเดินทางไปตรวจรับรองอะโวกาโดจากประเทศเปรู ก่อนการส่งออกในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และได้มอบหมายกรมวิชาการเกษตร พิจารณาการเปิดตลาดให้กับเปรูตามกระบวนการ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการ จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านหม่อนไหม ในการ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี (know-how) ที่แต่ละฝ่ายมีความ เชี่ยวชาญ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด