ปศุสัตว์ตั้งทีมวิเคราะห์ไก่ ย้ำไม่มีสารฮอร์โมนเร่งโต

น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ ในฐานะ “Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่” ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น     1 ใน 15 Mr.รายสินค้า เพื่อรับผิดชอบการแก้ปัญหาเชิงรุกในสินค้าเกษตร 15 รายการ ที่เกษตรกรมีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลผลิตมาก ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ไก่เนื้อและไก่ไข่ เพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการผลิต และเตือนภัยแก่เกษตรกร โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการทำงานไว้เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะเร่งประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาคมผู้เลี้ยง เกษตรกรผู้เลี้ยง ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

น.สพ. สมชวน กล่าวว่า นอกจากการแก้ปัญหาในแง่ของการผลิตและการตลาดเพื่อความยั่งยืนแล้ว Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่ ยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิด ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทยที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ ที่ปลอดภัย ปลอดสาร ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้เนื้อไก่ของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิล  สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามลำดับ โดยมีประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการ      รับประทานเนื้อไก่ถูกกล่าวหาว่ามีฮอร์โมนเร่งโต ขอย้ำว่าไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเด็ดขาด เพราะผิดกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน