“ร้อยเอ็ด” อบรมดูแลผู้สูงอายุชุมชน สุขภาพดีในยามบั้นปลายชีวิต

ร้อยเอ็ด – นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า กศน.รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต ทำหน้าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณปี 2561 ในแผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบรายจ่ายอื่น กศน.เมืองร้อยเอ็ด รับจัดสรรงบประมาณ 141,000 บาท

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงภายในครอบครัว หรือไปประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงได้ ใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานอนามัย 420 ชั่วโมง ของกรมอนามัยดำเนินงานตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหนือเมือง อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม วิทยากร และจัดหากลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะรับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับวัย การรักษาและดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการที่เหมาะสม ดูแลและรักษาสุขภาพจิต ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับคนทุกวัยในชุมชนเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าของสมาชิกต่างวัยที่อยู่ร่วมกันในชุมชน การฝึกอบรมมีหลายวิธีด้วยกัน คือ การบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561