มรม.พัฒนาสินค้าชุมชน

ผศ.ดร. เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้สำเร็จ โดยใช้แนวทางการประสานพลังของประชารัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้อาทิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น เป็นต้น โดยเฉพาะสินค้าโอท็อป หากมีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานส่งออกจำหน่ายตลาดวงกว้างได้จะสามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้มาก

ผศ.ดร. เขมิกา กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งทางคณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้ลงสู่แหล่งชุมชม โดยจัดโครงการตลาดนัดชุมชนผู้ประกอบการ Start up สู่ความยั่งยืนบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับกิจกรรมของนิสิต สร้างนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญทางวิชาการ งานวิจัย และมีจิตบริการสู่ชุมชน ออกไปสัมผัสกับปัญหาชุมชนในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยการให้บริการสังคม ด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาผสานเข้ากับการให้บริการชุมชน ตามที่ชุมชนต้องการพัฒนาหรือแก้ไข พร้อมกับการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดวงกว้างได้เศรษฐกิจชุมชนก็จะเข้มแข็ง    พึ่งพาตนเองได้ยั่งยืน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด