อสป. ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี                         จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ  ณ  โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2561

ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปราจีนบุรี  ประมงจังหวัดปราจีนบุรี  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิต ปลาน้ำจืดตกต่ำ  ณ  โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2561 โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ สัตว์น้ำ  ตัวแทนสหกรณ์  ผู้เลี้ยงปลา  รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำในปัจจุบัน

ผศ. มานพ  กล่าวต่ออีกว่า  ทั้งนี้ในส่วนขององค์การสะพานปลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของตลาดกลางซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ  “วิกฤตตลาดปลาน้ำจืดไทย…ทำไม…อย่างไร…ใครจะแก้” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ  เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังขาดข้อมูลความรู้และการจัดการด้านการตลาด  ส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง  ภาครัฐจึงจำเป็น ที่จะต้องช่วยเหลือและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริหารการตลาด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้องค์การสะพานปลาได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  อีกทั้งทางรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน  เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  และร่วมกันจัดการด้านการตลาด  โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ “ประชารัฐ”  โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน  ลดต้นทุนและร่วมกันบริหารจัดการ  ด้านการตลาด  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป