ฝึกเกษตรกรปลูกพืชแม่นยำ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทยั่งยืน ขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเน้นให้การเรียนรู้เป็นรูปแบบการเรียนทางลัดของผู้เรียนจากความสำเร็จของเจ้าของอาชีพ

ด้าน นายวันชัย โตมี ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ตาก ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งของวษท.ตาก คือการเน้นให้เรียนรู้การผลิตพืชแบบ? แม่นยำ? เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดของเกษตรกรรม โดยใช้ฟาร์มที่ผู้เรียนฝึกงานเป็นสื่อการเรียน และได้รับความรู้ตั้งแต่อากาศในดิน วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงจำหน่ายผลผลิต จาก เจ้าของอาชีพโดยตรง ถือเป็นการเรียนทางลัดของผู้เรียนจากความสำเร็จของเจ้าของอาชีพอย่างแท้จริง

ส่วน นายปฐมพงศ์ ประธานราษฎร์ ครูจ้างสอนพิเศษ วษท.ตาก หนึ่งในผู้ริเริ่มฝึกผู้เรียนให้ผลิตพืชแบบแม่นยำ กล่าวว่า ผู้เรียนต้องปรับพื้นฐานชีวิตให้เข้าใจการผลิตพืชตั้งแต่การเลือกพื้นที่ การเพิ่มอากาศในดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช การคัดเมล็ด การปลูก การตกแต่งใบให้ได้รับแสงอย่างทั่วถึง การดูแลรักษา การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช โดยขณะนี้ได้ทดลองปลูกข้าวโพดแบบแม่นยำเพิ่มความหวาน ปลูกฟักทองแถวตรงเพิ่มผลผลิต และปลูกลำไยนอกฤดู

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด