ซีพีเอฟลงทุนในบราซิล ขยายธุรกิจกุ้งครบวงจรและร่วมพัฒนานวัตกรรมเพาะเลี้ยง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซื้อหุ้น 40% มูลค่า 547 ล้านบาท ในบริษัท Camanor Produtos Marinhos Ltda. ซึ่งดำเนินธุรกิจฟาร์มและแปรรูปกุ้งชั้นนำของบราซิล เพื่อขยายธุรกิจกุ้งครบวงจร เป็นฐานการผลิตป้อนตลาดภายในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟกล่าวว่า ซีพีเอฟ ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับ Camanor Produtos Marinhos Ltda. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 จำนวน 4,666,667 หุ้น คิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มูลค่ารวม 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 547 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ารายการจะเสร็จสมบูณ์ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

Camanor เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจฟาร์มกุ้งและแปรรูปกุ้งชั้นนำในบราซิล มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กุ้งสดและกุ้งแปรรูปแช่แข็ง และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าภายในประเทศบราซิลและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส และเป็นบริษัทมีประสบการณ์ทางการตลาดสูงและเป็นเจ้าของนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในระบบปิด AquaScience ซึ่งเป็นระบบการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัยให้ผลผลิตต่อพื้นที่การเลี้ยงสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านพันธุ์กุ้งของซีพีเอฟ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตกุ้งและการตลาดกุ้งของทั้งสองบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง

การซื้อหุ้นครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจกุ้งให้กับซีพีเอฟ ทั้งด้านการผลิตอาหารกุ้ง การพัฒนาสายพันธุ์ การขยายการผลิต ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทสู่การเป็นครัวของโลก และการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายอดิเรก กล่าวต่อไปว่า การมีพันธมิตรในบราซิลจะทำให้ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจกุ้งในประเทศใหม่ได้อย่างมั่นใจ และสามารถต่อยอดขยายธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำและโรงเพาะฟักลูกกุ้ง เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งของประเทศบราซิล ที่มีการผลิตภายในประเทศเพียง 100,000 ตันต่อปีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

ทั้งนี้ ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงจากขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร และเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง ซึ่งยังมีโอกาสให้ซีพีเอฟสามารถต่อยอดลงทุนในธุรกิจกุ้งที่ซีพีเอฟมีประสบการณ์ยาวนานและเป็นผู้นำตลาดทั้งในการผลิตอาหารกุ้ง และการเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจสัตว์น้ำในอนาคต

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์