มฟล.รวมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ระดมองค์ความรู้สมุนไพร-สู่รากฐานพัฒนายั่งยืน

รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานนวัตกรรมและพัฒนายั่งยืน” จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มฟล.ซึ่งก้าวสู่ปีที่ 20 ได้ดำเนินกิจกรรมตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้างคน มุ่งสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากร ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องภาคเหนือตอนบนตลอดจนประชาคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้จัดตั้งโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มีภารกิจหลักในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในลักษณะที่เป็นอุทยานการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ รวบรวมและสะสมพรรณไม้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดแสดงพรรณไม้ในรูปแบบของสวนที่แตกต่างกัน อนุรักษ์และเผยแพร่พืชพรรณไม้ต่างๆ ที่หายากของประเทศไทย

รองอธิการบดี มฟล.กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวยังมีส่วนของสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ของพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้เป็นยาและเครื่องสำอาง

“มีการวิจัยและพัฒนาจนในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรของมหาวิทยาลัย ในนาม เจ้าคุณวัน และมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์  พื้นบ้านของไทยให้ก้าวหน้า” รองอธิการบดี มฟล.กล่าว

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ เป็นเวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการต่อยอดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้านต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด