มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อน จากพลังงานไฟฟ้า ลดระยะเวลา เพิ่มคุณภาพของผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ปัจจุบัน ภาคใต้มีพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตร มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นตลอดปี ทำให้มีพืชทางการเกษตรมากมาย ทั้ง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และหมาก เป็นต้น ทั้งนี้ หมาก เป็นพืชที่ปลูกกันมากและสร้างรายได้ให้แก่เกษตกร ทั้งหมากแห้งและหมากสด เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์หลายด้าน ทั้งการทำสีย้อมผ้า การฟอกหนังฟอกเส้นใย การทำยารักษาโรค และยังเป็นพืชสินค้าที่มีราคาที่ดี และส่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ

โดยปกติเกษตรกรจะนำหมากสดไปตากแดดเพื่อทำเป็นหมากแห้งสามารถตากแดดแบบทั้งลูกและแบบผ่าซีกก่อนตากแดด ซึ่งในการตากแดดแบบทั้งลูกจะใช้เวลาตากประมาณ 25–30 วัน ถึงจะได้หมากแห้งตามต้องการ และสามารถนำหมากออกจากเปลือกได้ ส่วนวีธีผ่าสดแบบผ่าซีก ก่อนตากแดด จะใช้เวลาตากประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งสองวิธีมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวยต่อการตากผลหมาก หากมีแสงแดดไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลหมากมีความชื้นและเกิดเชื้อรา ทำให้คุณภาพของผลผลิตและมีราคาตกต่ำ

ด้วยเหตุนี้ นายเฉลิมพล เสนเรือง และ นายสัจพงษ์ สิงห์พันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม จึงคิดค้นสร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

การสร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เกิดจากการเรียนรู้การทำงาน ของระบบไฟฟ้า โดยตัวเครื่องจะควบคุบความร้อนด้วย Haeter เป็นอุปกรณ์ทำความร้อน
ในอุตสาหกรรม เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ส่วนตัวควบคุมเครื่องจะใช้ตัวควบคุมแบบ PID โดยใช้ Arduino เป็นส่วนประมวลผล และมีโปรแกรมในการสั่งการควบคุมเครื่องอบหมาก สำหรับการทำงานของระบบไฟฟ้าดังกล่าว ที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องอบหมากแบบพาความร้อน ด้วยพลังงานไฟฟ้า ผลที่ได้สามารถอบหมากให้แห้งเหมือนตอนนำไปตากแดด และได้ผลดีกว่า ตอนตากแดด อีกทั้งยังลดระยะเวลาในการตากผลหมาก ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณที่เพียงพอในการส่งออก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

อาจารย์ ดร.อาคม ลักษธสกุล และ อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง ซึ่งคอยดูแลและให้คำปรึกษา กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการคิดค้นเครื่องอบสำหรับผลผลิตพืชทางการเกษตรชนิดอื่นๆ และยังส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทั้งเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.อาคม ลักษธสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม โทรศัพท์ 089-992-2082

 

ปิยวรรณ มากสง /รายงาน