อบต.แม่สุก เดินหน้าโครงการ ‘ลิ้นจี่เหมาต้น’ ช่วยชาวสวน

ว่าที่ ร.ต. อนุชา ปัญจขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า หลังจากอบต.แม่สุก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรตำบลแม่สุก ประชาสัมพันธ์โครงการขายลิ้นจี่เหมาต้น ตันละ 5,000 บาท มีเกษตรกรเจ้าของสวน 3 ราย ต้นลิ้นจี่     4 ต้น เข้าร่วมโครงการแล้ว ขณะนี้ได้มีผู้สนใจเข้ามาจองและทำสัญญาซื้อ-ขายไปแล้ว 2 ต้น โดยอบต.  ทำหนังสือจองซึ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อเหมากับเกษตรกรเจ้าของต้นลิ้นจี่ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันทั้งสองฝ่ายในการตกลงซื้อ-ขายลิ้นจี่ โดยเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์ฮงฮวย ลิ้นจี่ห่อคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ อีกทั้งต้นที่เปิดให้จองเป็นต้นที่ได้รับรางวัลลิ้นจี่คุณภาพระดับจังหวัดของจังหวัดพะเยา

“นอกจากนี้สวนที่เข้าร่วมโครงการยังเปิดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยศึกษาและเรียนรู้เรื่องการดูแลลิ้นจี่ห่อคุณภาพระดับประเทศ ที่มีขั้นตอนการดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน ลิ้นจี่ได้มาตรฐาน GAP ผู้สั่งจองต้นลิ้นจี่แล้วสามารถเข้ามาศึกษาวิธีการดูแลด้วยตนเอง ติดตามการเติบโตของลิ้นจี่ และได้เห็นลิ้นจี่เริ่มสุกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต ผู้ซื้อเหมาต้นจะได้เก็บลิ้นจี่ด้วยตนเอง”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน