กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับนโยบายใช้กลไกสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด เชื่อมโยงสหกรณ์โคนมรับซื้อไปผลิตเป็นอาหารสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาปริมาณสับปะรดล้นตลาด โดยใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือดูดซับปริมาณผลผลิต พร้อมดำเนินการ 3 มาตรการ ตามข้อสั่งการ รมช. เกษตรฯ ทั้งนำผลผลิตไปทำอาหารโคนม กำหนดจุดรวบรวมผลผลิตโดยสหกรณ์ในจังหวัดระยอง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสับปะรดที่สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรดกระจายสู่ตลาด ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยได้กำหนดมาตรการเร่งระบายผลผลิตสับปะรดออกนอก แหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคในจังหวัดที่ไม่มีการปลูกสับปะรดโดยใช้กลไกของสหกรณ์ และเชื่อมโยงกับสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ รับซื้อสับปะรดจากสหกรณ์ที่อยู่ในแหล่งผลิต เพื่อนำไปทำอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม

ล่าสุด นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินมาตรการหลัก 3 มาตรการ คือ มาตรการแรกให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้กรมปศุสัตว์เข้าไปแนะนำแนวทางในการใช้สับปะรดผลอ่อนมาผลิตเป็นอาหารโคนม

มาตรการต่อมาคือ ให้มีการกำหนดจุดรวบรวมผลผลิตสับปะรดจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ซึ่งในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดเริ่มคลี่คลาย เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีความสอดคล้องกับโควต้าที่โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการ ดังนั้น จึงคงเหลือจุดรวบรวมสับปะรดของสหกรณ์เพียงที่จังหวัดระยองเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในจังหวัดระยอง มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จะดำเนินการรวบรวมสับปะรดสดเพื่อการบริโภค 5 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา จำกัด สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด สหกรณ์นิคมฯ ระยอง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดมะขามคู่ และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลซำฆ้อ เบื้องต้นคาดว่าจะรวบรวม 1,000 ตัน

ซึ่งในการเปิดจุดรวบรวมผลผลิตดังกล่าว สหกรณ์จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ทางเกษตรจังหวัดระยองได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชจ.) ขอสนับสนุนเงินชดเชย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับสหกรณ์ กิโลกรัมละ 2.50 บาท

ส่วนมาตรการสุดท้าย กำหนดให้จัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคสับปะรด จะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด กับสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมปล่อยขบวนสินค้าจากสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง ไปยังศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร และสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ที่สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด

โดยงานดังกล่าว นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย