ร้อยเอ็ดฝึกเข้มทีมขจัดภัยยาเสพติด เสริมกำลังชาวบ้านช่วยจนท.

ร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัย   ยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 11/2560 ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรี โดยมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด อัยการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ประชารัฐทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน    รวมทั้งนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคมและอาชญากรรมต่างๆ

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกัน
จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบรม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ อำเภอละ 5 คน และชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตำบล ตำบลละ 8 คน ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การสืบสวนหาข่าว การจับกุม การปิดล้อมตรวจค้น การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

รวมทั้งการฝึก การออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม การออกแบบระเบียบสังคมในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด