“มรภ.สงขลา-ม.อ.” จับมือเพิ่มศักยภาพ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-กระตุ้นเอกชนช่วยหนุน

ผศ.ดร. นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ดร. อัจฉรา   วงศ์วัฒนามงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กับ มรภ.สงขลา ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดม ศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในสถาบันอุดมศึกษาในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยด้าน วทน. และนักศึกษา มรภ.สงขลา กับภาคเอกชน ให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน

ผศ.ดร. นิวัต กล่าวว่า นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนเพิ่มกิจกรรมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา โดยเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการนำองค์ความรู้และเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วยพัฒนาการทำวิจัยในภาคเอกชน ทั้งนี้มรภ.สงขลา จะอำนวยความสะดวกในการไปปฏิบัติงานและสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการทำวิจัยเท่าที่มีในมหาวิทยาลัย หรืออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่แก่นักวิจัย ขณะเดียวกัน ม.อ.จะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวทน.ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการจับคู่ ระหว่างนักวิจัยของ มรภ.สงขลากับภาคเอกชน

ด้าน ดร. วนิดา เพ็ชร์ลมุล อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent mobility กล่าวว่า เดิมโครงการ Talent mobility หรือ TM มีแม่ข่ายในภาคใต้คือม.อ. แต่เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและก่อให้เกิดการผลักดันงานอุตสาหกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ตนในฐานะตัวแทนของมรภ.สงขลา ซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาโครงการที่ส่งข้อเสนอไปยัง ม.อ. และ อาจารย์ภวิกา มหาสวัสดิ์ ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จึงหารือเกี่ยวกับการขยายการดำเนินงานในเรื่อง ดังกล่าวมาสู่ราชภัฏ และเชิญ ม.อ.มาพูดคุยในรายละเอียดกับอธิการบดี จากนั้นจึงเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อ      ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด