กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์จากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และสินค้าแปรรูปคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่างวันที่  7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมกลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่บ้านหุบกะพงและกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี ภายในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “สืบสานศาสตร์ศิลป์ บนผืนดินพระราชา” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับนิทรรศการในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านหุบกะพง และได้มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎรที่อพยพมาอยู่อาศัยในหมู่บ้านหุบกะพง ซึ่งได้พระราชทานที่ดินทำกิน ตั้งแต่ปี 2507 และทรงพระราชทานคำแนะนำให้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงาน ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นำป่านศรนารายณ์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการจักสานเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ต่อมาในปี 2524 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับงานศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพงไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชาวบ้านหุบกะพงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ยึดถือ คำขวัญที่ว่า “ในหลวงให้ที่ พระราชินีให้อาชีพ” จึงได้ช่วยกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากลมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นป่านศรนารายณ์ในพื้นที่หุบกะพงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสตรีสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าจากป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้คำแนะนำถึงวิธีการนำเส้นใยของป่านศรนารายณ์มาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกะพง มากว่า 40 ปี ปัจจุบันสามารถสร้างยอดขายให้กับสหกรณ์ประมาณ 100,000-200,000 บาท ต่อเดือน สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เดือนละ 5,000-15,000 บาท ต่อราย ประกอบกับสินค้าก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง งานหัตถกรรมป่านศรนารายณ์นับได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้านหุบกะพง และเป็นอาชีพที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน โดยสหกรณ์ได้ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่านศรนารายณ์ และร่วมกันสืบสานอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ให้ดำรงอยู่คู่กับหมู่บ้านหุบกะพงต่อไป

ขณะที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน โดยให้ราษฎรมาเป็นสมาชิกในที่ดินจัดสรรรวมกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักวิชาการแผนใหม่และปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้โดยอาศัยเทคนิคใหม่ๆ และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด เข้ามาดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจด้านให้สินเชื่อ รับฝากเงิน ส่งเสริมชาวบ้านรวมกลุ่มเพื่อทำอาชีพการเกษตร เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่แบบแบบกรงตับ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแปรรูปสับปะรด กลุ่มเกษตรกรแบบผสมผสาน กลุ่มแปรรูปขนุน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มผู้ทำกระดาษสาจากใบสับปะรด เป็นต้น

ภายในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแล้วยังมีการสาธิตการแปรรูปสับปะรดกวน และจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแปรรูป โดยสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพรุ่นแรกของโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก และของตกแต่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 นอกจากจะได้ชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานแล้ว ยังได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริด้วย โอกาสนี้ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.