มจธ. หนุนหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ฝึกทักษะเด็ก-เยาวชน เน้นมีงานทำในพื้นที่บ้านเกิด

นายสุเมธ ท่านเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงที่มาของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่งานอาชีพ โดยการจัดทำหลักสูตรงานอาชีพในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ว่า มหาวิทยาลัยพยายามหาอาชีพอื่นเข้ามาทดแทนการปลูกข้าวโพดแบบยั่งยืน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภูเขาสูงติดชายแดน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่มากกว่า 10 ชนเผ่า เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มาจากครอบครัวที่พ่อและแม่พูดภาษาไทยไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก ฐานะยากจน ถูกเลี้ยงมาในสังคมปิดและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จึงต้องการฝึกให้มีทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้โดยไม่ทิ้งถิ่นฐานที่อยู่

นายสุเมธ กล่าวต่อไปว่า มจธ. จึงสนับสนุนให้โรงเรียนที่อยู่บนดอย จัดทำหลักสูตรงานอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ (อย่างน้อย) เพื่อสนับสนุนการศึกษาสู่การมีงานทำ โดย มจธ. จับมือกับวิทยาลัยบการอาชีพปัว สนับสนุนให้โรงเรียนในเครือข่ายดรุณสิกขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ รวม 7 แห่ง เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรงานอาชีพขึ้นในโรงเรียน เพื่อเด็กที่จบสายสามัญหรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจะได้นำทักษะความรู้พื้นฐานอาชีพที่เรียนไปทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะอาชีพช่างด้านต่างๆ อาทิ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ฯลฯ โดยนักเรียนที่เรียนจบจากหลักสูตรทวิศึกษานี้จะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ ทั้งใบสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะสามารถนำไปสมัครงานได้

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่งานอาชีพจัดกระบวนการบ่มเพาะ สนับสนุน พัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสำหรับจัดการเรียนรู้งานอาชีพเดิมของแต่ละโรงเรียน และเพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยการดำเนินงานใน 2 อำเภอของจังหวัดน่าน ครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพปัว จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด