สง่า สารพัฒน์ คนหนองบัวลำภู ปลูกเงาะโรงเรียน 6 ไร่ ทำรายได้กว่า 3 แสน

เงาะ เป็นผลไม้ที่สำคัญของภาคตะวันออกและภาคใต้ และปัจจุบันได้ถูกนำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูด้วย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างเช่น

คุณสง่า สารพัฒน์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 9 บ้านต่างแคน ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ (085) 456-5990 และ (063) 056-2688 (ภรรยา)

คุณสง่า สารพัฒน์ กับสวนเงาะโรงเรียนที่ปลูกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

คุณสง่า เล่าให้ฟังว่า มีพื้นที่การเกษตรกว่า 100 ไร่ เป็นที่ นส. 3 และ ส.ป.ก. โดยได้ทำการเกษตรหลายอย่าง ได้แก่ ยางพารา ประมาณ 50 ไร่ มีรายได้ปีละ 4 แสน ถึง 5 แสนบาท และแนวโน้มมีรายได้ลดลงเรื่อยๆ ทำไร่อ้อย 20 กว่าไร่ มีรายได้ปีละประมาณ 20,000 บาท และมีแนวโน้มรายได้ลดลงเช่นกัน

ปี 2541 ได้ทดลองปลูกเงาะโรงเรียน จำนวน 200 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 7×7 เมตร พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ได้จัดทำระบบน้ำไปยังต้นเงาะทุกต้น ลงทุนประมาณ 40,000 บาท สามารถให้น้ำเงาะได้ตลอดปี ในระยะแรกได้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แซมช่องว่างระหว่างของเงาะ ทำให้มีรายได้เสริมในระหว่างที่ยังไม่ให้ผลผลิต

การให้ปุ๋ย ได้นำแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้สูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม สูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัม และ 0-0-60 อัตรา 30 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน ใส่บริเวณทรงพุ่ม ปีละ 2 ครั้ง

สภาพสวน ผลเริ่มทยอยสุกแก่

คุณสง่า บอกอีกว่า หลังจากปลูก 3 ปี ก็เริ่มไว้ดอกไว้ผล โดยเงาะออกดอกในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ในช่วงนี้ได้ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อให้ติดดอกออกผลดีขึ้น และจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ย เพื่อบำรุงต้นให้พร้อมสำหรับให้ผลผลิตในฤดูต่อไป เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมทุกปี จะนำฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าว มาคลุมโคนต้นเพื่อเก็บความชุ่มชื้นแก่ต้นเงาะ ลดการให้น้ำ โดยใช้ฟางข้าวปีละไม่น้อยกว่า 9 ตัน จากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

“เมื่อผลผลิตเริ่มออกใหม่ๆ ได้นำไปให้ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และบุคคลทั่วไปได้ชิม จากนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักกันปากต่อปาก ทำให้เงาะของตนเป็นที่เลื่องลือของเกษตรกรชาวอำเภอสุวรรณคูหา เมื่อถึงฤดูที่เงาะออกสู่ตลาดจะมีผู้บริโภคสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ ผลเล็ก เนื้อล่อนไม่ติดเมล็ด กรอบ รสหวาน และปลอดสารพิษ เพราะไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือถ้าจำเป็นก็ใช้บ้าง แต่ไม่อยู่ในระยะติดผล” คำยืนยันของคุณสง่า ผู้บุกเบิกเงาะแห่งหนองบัวลำภู

ปลูกระยะห่าง 7×7 เมตร ต้องตัดแต่งกิ่ง

ตลาดและรายได้เงาะ ปัจจุบัน ขายในชุมชนและมีคนมาซื้อที่สวน ไม่พอกับความต้องการของตลาด ราคา กิโลกรัมละ 20-35 บาท แต่ส่วนใหญ่จะขาย 3 กิโลกรัม ต่อ 100 บาท มีรายได้จากการขายปีละประมาณ 340,000 บาท

ปัจจุบัน ได้ปลูกเงาะเพิ่มอีกประมาณ 100 ต้น เริ่มให้ผลแล้ว และได้โค่นยางพารา ประมาณ 10 ไร่ สำหรับปลูกโกโก้ 200 ต้น ลองกอง 60 ต้น และทุเรียน 80 ต้น

ท่านที่เคารพครับ!!! จากการที่ คุณสง่า ได้เป็นผู้บุกเบิกนำเงาะโรงเรียนมาปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ 20 ปีที่แล้ว จนประสบผลสำเร็จ สามารถทำรายได้ ประมาณ 40,000-60,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งนับว่ารายได้ดีมาก ดีกว่าพืชเศรษฐกิจในพื้นที่หลายเท่าตัว (อ้อยโรงงาน 6,000-10,000 บาท, มันสำปะหลัง 4,000-6,000 บาท, ข้าว 4,000-6,000 บาท)

ผลเล็ก แต่เนื้อล่อนไม่ติดเมล็ด กรอบ หวาน ปลอดสารพิษ (อร่อย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค)

อย่างไรก็ตาม การที่เกษตรกรจะพิจารณาปลูกพืชอะไร ควรศึกษาข้อมูลด้านการตลาดให้ดี อย่าปลูกพืชตามกระแส และควรทำการเกษตรหลายอย่าง ที่เรียกว่าไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสานให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี จะลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและลดความเสี่ยงด้านการตลาดและราคา พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย