กยท. ร่วมสนับสนุนน้ำยางข้น สร้างถนนยางในงานชลประทาน สอดรับนโยบายส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

กยท. ร่วมสนับสนุนน้ำยางข้นในกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานชลประทาน มุ่งปรับปรุงพื้นถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว จ.กระบี่ สอดรับนโยบายของรัฐเพื่อยกระดับราคายางให้สูงขึ้น เตรียมพร้อมจัดหาน้ำยางสำหรับเป็นส่วนผสมเพื่อก่อสร้างถนนเส้นทางอื่นต่อไป

นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์ยางที่ตกต่ำในรอบหลายปีทำให้รัฐบาลหาแนวทางใหม่ๆ ในการยกระดับราคายางให้สูงขึ้น ทั้งการส่งเสริมให้นำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า และการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้ร่วมส่งเสริมการใช้ยางในการชลประทาน ซึ่งทางชลประทานจังหวัดกระบี่มีความต้องการนำยางพาราไปใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยถนนรอบอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะพัฒนาไปเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายของคนในชุมชน

นายพิสิษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับถนนรอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีความยาวประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใช้น้ำยางข้นประมาณ 6.2 ตันมาเป็นส่วนผสมในทำถนน ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบน้ำยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นน้ำยางสดประมาณ 10 ตัน แล้วนำน้ำยางสดไปแปรรูปเป็นน้ำยางข้นที่กองจัดการโรงงาน 2 กยท. ก่อนที่จะนำมาผสมเป็นพาราแอสฟัลติกเพื่อราดถนน เช่นเดียวกับหลายโครงการหลังจากนี้ ซึ่ง กยท. กระบี่ได้ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่ง เพื่อเตรียมจัดหาน้ำยางมาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนเส้นทางอื่นๆ ในจังหวัดกระบี่ต่อไป

“การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรและนำมาแปรรูป เป็นการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับราคายาง โดยที่ผ่านมา กยท. จังหวัดกระบี่ ได้ส่งเสริมให้คนในจังหวัดแปรรูปยางพาราไปเป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ เช่น หมอนยางพารา รองเท้ายางพารา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางภายในจังหวัดมากขึ้น กระตุ้นให้ราคายางสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้อีกทางหนึ่ง” นายพิสิษฐกล่าวทิ้งท้าย