พณ. ดันไทยฮับเกษตรอินทรีย์อาเซียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ยโสธรออร์แกนิคแฟร์ 2016 ที่จังหวัดยโสธร ว่ากระทรวงมีนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยกระดับรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของประเทศให้ก้าวพ้นจากการติดกับดัก การขายสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์ราคาต่ำและแข่งขันสูง โดยได้ส่งเสริมรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ผสมผสานแนวคิดยุคใหม่ และเจาะตลาดเฉพาะที่ใส่ใจการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับจังหวัดยโสธร ถือเป็นแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ และครบวงจร มีการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิต แปรรูป และได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” จึงยกย่องเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศ (ยโสธรโมเดล)

“กระทรวงได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2564 ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการผลิตการค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในอาเซียน ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. สร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2. ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3. พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ 4. พัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ เพื่อให้ไทยได้ส่วนแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท เติบโต 20% ต่อปี โดยไทยมีมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 2,300 ล้านบาท เติบโตกว่า 10% ต่อปี” นางอภิรดี กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน