กยท. ชูนโยบาย “เกษตรแบบผสมผสาน” เพิ่มรายได้ในสวนยางพารา

กรณีปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ 2554 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ปริมาณการใช้ยางลดลง สวนทางกับไทยที่มีผลผลิตยางเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในอดีต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยกล่าวผ่าน รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ว่า เกษตรกรไทยปลูกยางเป็น “พืชเชิงเดี่ยว” เป็นส่วนมาก เมื่อเจอปัญหาราคายางผันผวน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนอย่างรุนแรง แนวทางการแก้ไขยางพาราอย่างยั่งยืน คือ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก “พืชทางเลือก” เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ปลูกพืชเชิงซ้อนอื่นๆ หรือทำประมง ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มควบคู่กับการปลูกยาง เช่นเดียวกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลกำกับด้านการปลูกยางพาราโดยตรง ได้ถ่ายทอดแนวคิดเชิงนโยบายของรัฐบาล สู่ภาคปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาทำ “เกษตรผสมผสาน” ตามศาสตร์พระราชา เพื่อก้าวไปสู่เกษตร 4.0. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล

เลี้ยงปลาในสวนยาง  

“การเลี้ยงปลาดุก” เป็นหนึ่งในอาชีพเสริมรายได้ในสวนยางพารา ที่ ก.ย.ท. ได้หันมาส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ลงทุน เพราะการเลี้ยงปลาดุกในสวนยางพารา ช่วยลดรายจ่ายค่าอาหาร เพิ่มรายได้เสริมในสวนยางพารา

บ่อเลี้ยงปลาในสวนยาง ที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปลาดุก

ปลาดุก เป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่าย อัตราการเจริญเติบโตสูง ทนทานต่อโรคได้ดี สามารถเลี้ยงได้ในบ่อซีเมนต์ บ่อพลาสติกและบ่อดิน ใช้เวลาเลี้ยงปลาดุก ประมาณ 3-4 เดือน ก็จับปลาออกขายได้ ปัจจุบันตลาดมีความต้องการบริโภคเนื้อปลาดุกตลอดทั้งปี เพราะปลาดุกมีรสชาติดี ราคาถูก เกษตรกรชาวสวนยางจึงหันมานิยมเลี้ยงปลาดุกกันมากสำหรับใช้บริโภคภายในครอบครัวและผลิตเชิงการค้า ช่วยสร้างรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เลี้ยงกบในกระชังบก 

“การเลี้ยงกบในกระชังบก” เป็นอาชีพเสริมรายได้ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคอีสาน โดยนิยมเลี้ยงกบในบ่อดิน เลี้ยงในคอก เลี้ยงในกระชังบกและเลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ข้อดีของการเลี้ยงกบ คือ ดูแลรักษาง่าย เลือกพื้นที่วางบ่อได้ตามต้องการ การเปลี่ยนถ่ายน้ำก็ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการผลิตก็ไม่แพง โดยเคล็ดลับสำคัญของการเลี้ยงกบให้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องเลือกซื้อพันธุ์กบที่ดี คอยหมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำให้สะอาด และคอยหมั่นสังเกตเรียนรู้นิสัยของกบ  ใช้เวลาเลี้ยงกบ ประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถจำหน่ายหรือบริโภคได้