วว. ลงนามความร่วมมือ การประปานครหลวง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยการบริหารจัดการที่ดี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) และ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เรื่อง “การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน” โอกาสนี้ คุณสุธัญญา ศรีสุริยจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) และ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี

ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่าง วว. การประปานครหลวง และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการ ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและต่อประเทศ โดย กปน. นั้นเป็นหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับ วว. ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. มีภารกิจด้านวิชาการและวิจัยพัฒนา ซึ่งใกล้เคียงกับภารกิจของ วว. ทั้งนี้ วว. จะได้ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ และการควบคุมคุณภาพของน้ำประปา และจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้โครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการของหน่วยงานร่วมกัน อาทิ ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน โดยการจัดฝึกอบรมและประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิควิชาการ