วิสาหกิจชุมชนตรัง เลี้ยงปลาในกระชัง ฝ่าวิกฤต พิชิตเงินแสน

การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในชุมชน เป็นสิ่งที่เกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง หันมาให้ความสำคัญ และสิ่งนี้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและชุมชน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี

คุณบุญรอด บุญช่วย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง

คุณบุญรอด บุญช่วย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง เล่าว่า อดีตที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ของชุมชน ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นหลัก แต่ด้วยราคายางพาราและปาล์มน้ำมันมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิกในชุมชน ตนเองและกรรมการหมู่บ้านจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น อีกทั้งบ้านห้วยใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลา ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหลุมพอลาย ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 28 ไร่ ซึ่งถือเป็นต้นทุนด้านแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้เข้าไปส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมหุ้นกันเพื่อเลี้ยงปลาในกระชังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษยังได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างกระชัง รวมถึงการประสานงานด้านการตลาดเพื่อให้กลุ่มมีตลาดรองรับปริมาณปลาที่ออกสู่ตลาดในแต่ละรอบการผลิต

กระชังเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

วิสาหกิจชุมชนมีกระชังเลี้ยงปลานิลจำนวน 28 กระชัง โดยกระชังมีขนาด 3×4 เมตร ลึก 2 เมตร สามารถปล่อยปลานิลได้กระชังละ 700 ตัว ซึ่งกลุ่มมีการเลี้ยงปลานิลในรูปแบบการหมุนเวียนรอบละ 5 กระชัง ห่างกันรอบละ 1 เดือน แต่ละรอบใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ทำให้กลุ่มมีปลานิลออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและไม่ล้นตลาด

ปลานิลที่กำลังจะจับขาย

รายได้จากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง

ในแต่ละรอบสามารถจับปลานิลได้ 2-2.3 ตัน จำหน่ายกิโลกรัมละ 70 บาท หลังจากหักต้นทุนแล้วกลุ่มมีรายได้ 30,000-40,000 บาทต่อรอบการเลี้ยง และใน 1 ปีจะมีรายได้ประมาณ 250,000-300,000 บาท ซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณบุญรอด บุญช่วย โทร. 089-289-3900 คุณชัยวัฒน์ ทองเรือง โทร. 064-739-0711 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง หรือสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ โทร. 075-270-801

เกษตรตำบลเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษา