ภารกิจนักรบสีน้ำเงินเพื่อประชาชน(ตอนที่2)

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นทพ. บก. ทท.) คือหนึ่งในพันธมิตรสำคัญ ผู้สนับสนุนและร่วมมือกับ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาอย่างยาวนาน ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชน สมดังปณิธานของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในยามเกิดภัยพิบัติและในยามสงบ ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึง การดำเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นตาม 8 แผนงานหลัก ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

แผนที่ 1. แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม ไปแล้ว ฉบับนี้จะเป็นแผนที่ 2-8 ดังนี้ (ขอบพระคุณข้อมูลจาก http://afdc-ict.rtarf.mi.th)
2. แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ความต้องการปัจจัยในการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน นอกจากปัจจัยสี่ คือ การมีอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวนั้น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร การเกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้ได้ผลมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรตามไปด้วย เพื่อความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่พอเพียงแก่การดำรงชีพ

3. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยการขุดสระเก็บน้ำ ขุดคลองส่งน้ำ หรือสร้างฝายกั้นน้ำ สุดแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชุมชน เอื้อต่อการประกอบอาชีพ และยังเป็นที่รองรับพันธุ์ปลาต่างๆ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่นำไปปล่อยไว้เพื่อขยายพันธุ์เป็นอาหาร สำหรับชุมชนต่อไปด้วย

4. แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ เพื่อความเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นของชุมชน ได้แก่ การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา การสร้างถังเก็บน้ำฝน สร้างศาลาประชาคม ศาลาที่พักริมทาง และสนามเด็กเล่น ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อการใช้ชีวิตอย่างร่มเย็น เป็นสุขของราษฎร

5. แผนงานการสาธารณสุข เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎร ได้แก่ การมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เริ่มตั้งแต่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถูกหลักสุขอนามัย การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว การสร้างสถานีอนามัยให้แก่หมู่บ้านและประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประจำสถานีอนามัย ทุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ยังได้ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ณ ที่ตั้งหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการถึงหมู่บ้าน

6. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันเป็นทรัพยากรล้ำค่าของชาติ โดยการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน เช่น สร้างอาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทุนการศึกษา และส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนรำลึกถึงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

7. แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา เพื่อประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่บิดเบือน เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเพื่อเป็นการขจัดข่าวลือ และการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่ประชาชน ด้วยสื่อทุกชนิดที่หน่วยมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วย ตลอดจนการใช้สื่อบุคคล ด้วยการจัดชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ออกไปเยี่ยมเยียน เพื่อช่วยเหลือประชาชน และรับรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

8. แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับความสูญเสีย ในยามที่เกิดภัยดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลถึงผู้คนจำนวนมาก และแม้กระทั่งในยามปกติ พี่น้องประชาชนที่ยากจน หรือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ก็ถือเป็นหน้าที่ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์นั้นเช่นกัน

ทั้ง 8 แผนงาน อันเป็นแผนงานหลักในการปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้น ถือว่าได้กำหนดไว้ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ได้อย่างครอบคลุม นี่เองคือเหตุผลที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือนักรบสีน้ำเงิน ได้อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนาน และจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับความรักและไว้วางใจจากประชาชน ตราบนานเท่านาน ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างไม่ย่อท้อ ของกำลังพลนักรบสีน้ำเงินทุกภาคส่วน ที่ยึดหลัก “เสียสละ มุ่งมั่น ศรัทธา สามัคคี มีคุณธรรม” ตามปรัชญาในการทำงานของ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อพี่น้องประชาชนสืบไป

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew