เนสท์เล่ ดันเกษตรกรต้นแบบ ถอดบทเรียน สอนการเป็นนักธุรกิจการเกษตรมืออาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจําประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนนักธุรกิจกาแฟ FBS-SmartGen ขึ้น โดยมีนักศึกษามากกว่า 100 คน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนำร่องได้เข้าร่วมฝึกฝนการเป็นนักธุรกิจการเกษตรมืออาชีพผ่าน 3 ห้องเรียน เพื่อเก็บเกี่ยวทักษะองค์ความรู้และประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบเพื่อพลิกโฉมสวนกาแฟโรบัสต้าให้กลายเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนนักธุรกิจกาแฟ

คุณวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า “โครงการคอฟฟี่พลัสและโรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคใต้ของไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชุมพร ความต้องการของตลาดก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้น แต่ผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นราคากาแฟตกต่ำและราคาของพืชเศรษฐกิจตัวอื่น เช่น ทุเรียนสูงกว่ากาแฟภาครัฐ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินยุทธศาสตร์กาแฟประจำปี 2560-2564 เพื่อให้อุตสาหกรรมกาแฟไทยและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากลได้”

คุณวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กล่าวเปิดงาน

โดยได้มีจัดกิจกรรมโรงเรียนนักธุรกิจกาแฟ FBS-SmartGen ขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทำการเกษตรเชิงธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคตภายในบริเวณงานกิจกรรมโรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมืออาชีพหรือ Farmer Business School (FBS) จะแบ่งออกเป็น 3 ห้องเรียน ได้แก่

ร่วมเทกาแฟเพื่อเปิดงาน

– ห้องเรียนที่ 1 เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้อย่างไร

– ห้องเรียนที่ 2 เทคนิคพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่มรายได้

– ห้องเรียนที่ 3 เรียนรู้เคล็ดลับสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร

หลังจากเข้าร่วมฝึกฝนทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตรแล้วเกษตรกรชาวสวนกาแฟตัวจริงจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปลูกกาแฟให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ฟังในช่วง Coffee Genius Talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกษตรรุ่นใหม่หันมาปลูกกาแฟโรบัสต้ากันมากขึ้นและมองการปลูกกาแฟให้เป็นธุรกิจเกษตร

นักศึกษาตัดกิ่งอย่างตั้งใจ

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เปิดเผยว่า “ทางวิทยาลัยเตรียมบรรจุหลักสูตรโรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมืออาชีพหรือ Farmer Business School (FBs) ไว้ในชั้นเรียนของวิทยาลัยและวางแผนจะใช้แปลงสาธิตการปลูกพืชร่วมกับกาแฟเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่สนใจ รวมทั้งนำความรู้และแนวคิดในการทำเกษตรแบบธุรกิจขยายผลสู่ที่บ้านและผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนขยายผลสู่วิทยาลัยเกษตรในภาคใต้อีกจำนวน 8 แห่งในอนาคตอันใกล้อีกด้วย”

เมล็ดกาแฟที่ถูกคัดแยกโดยฝีมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คุณทายฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกในปัจจุบันมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นต้องปลูกฝังเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเปลี่ยนมุมมองด้านการเกษตรให้เป็นเชิงธุรกิจหรือ Agripreneurship Development Program โดยการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการฝึกฝนทักษะด้านการเกษตรที่จำเป็น จะทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตที่คุ้มค่าในระยะยาว

ร่วมกันปลูกต้นกาแฟ

ด้าน คุณพจมาน วงษ์สง่า ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือโครงการคอฟฟี่พลัส (Coffee) ประเทศไทย กล่าวว่า “ทางโครงการมองเห็นโอกาสของความร่วมมือ จึงได้จัดอบรมทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบการเกษตรในรูปแบบธุรกิจแก่เกษตรกร เช่น กลไกราคาและตลาด การวางแผนการผลิต การคำนวณต้นทุนและกำไร การปลูกพืชผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการปลูกฝังวินัย การจดบันทึกและการออมเงินอย่างถูกวิธี นอกจากการฝึกอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรแล้ว หลักสูตรโรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมืออาชีพหรือ Farmer Business School (FBS) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย GIZ นั้นยังเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงต่อจากเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนอีกด้วย”

โครงการคอฟฟี่พลัส (Coffee) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) กัตและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ภายในระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2561-2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายได้และสนับสนุนความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการอบรมตามหลักสูตรโรงเรียนธุรกิจ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมืออาชีพหรือ Farmer Business School (FBS) ในเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อำเภอกระบุรีและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

บทความก่อนหน้านี้noBitter ฟาร์มผักขนาดเล็กใจกลางเมือง แนวคิดสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนเมือง
บทความถัดไปขาช้อปหมดปัญหา เนรมิตรโซนสปา ช้อปเมื่อย  นวดไทยจบที่เดียว ในงาน OTOP City 2019